Προϋποθέσεις εισαγωγής:

Στο Παράρτημα ΙΑΑ εισάγονται παιδιά, ηλικίας 5 έως 18 ετών με ελαφρά ή μέτρια Νοητική υστέρηση, χωρίς σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς. Η εισαγωγή παιδιού στο Παράρτημα προϋποθέτει την εξής διαδικασία :

Εξέταση και αξιολόγηση του παιδιού από την Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου η οποία συνέρχεται κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα και ώρα 9.30 π.μ. Εφόσον η αρμόδια Επιτροπή γνωματεύσει ότι η πάθηση του εμπίπτει στις προϋποθέσεις για εισαγωγή στη Μονάδα, θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Κέντρου τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση γονέα

  2. Γνωμοδότηση της Υγειονομικής Επιτροπής του Κ.Α.Α.Π.Α.Θ.

  3. Ιατρικό ιστορικό, συμπληρωμένο από ιατρό(χορηγείται σχετικό έντυπο)

  4. Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης του παιδιού η απόδειξη οικονομικής αδυναμίας

  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

  6. Κοινωνικό ιστορικό

  7. Υπεύθυνη Δήλωση για τυχόν λήψη σύνταξης η επιδόματος η άλλου εισοδήματος εν ονόματι του προς εισαγωγή παιδιού(χορηγείται σχετικό έντυπο)

Αφού συγκεντρωθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, σχηματίζεται φάκελος ο οποίος εξετάζεται από την Επιτροπή κατάταξης προκειμένου να καταταχθεί σε σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με καθορισμένα Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Η Εισαγωγή γίνεται με απόφαση του ΔΣ, εφόσον προκύψει κενή θέση.