ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Η λειτουργία του Κέντρου στηρίζεται στις αρχές της αξιοπρεπούς διαβίωσης των περιθαλπομένων εξασφαλίζοντας στους περιθαλπόμενους μια κανονική ζωή, όσο το δυνατόν ενταγμένοι στην κοινότητα, που θα τους επιτρέπει να δίνουν αξία και περιεχόμενο στη ζωή τους, θα τους εξασφαλίζει εξατομικευμένη φροντίδα, σύμφωνα με τις ανάγκες του καθένα, θα τους βοηθάει να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και ειδικά εκείνες που σχετίζονται με την εκμάθηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης , καθημερινής ζωής και κοινωνικής συνδιαλλαγής, σε ένα κλίμα ασφάλειας για τους εργαζόμενους, τους περιθαλπόμενους και τους γονείς τους. Η κλειστή φροντίδα παρέχεται σε:

 • Τρεις(3) κατοικίες στην κοινότητα, των 5 ατόμων η καθεμία.

 • Οκτώ(8) προστατευμένες κατοικίες στον περιβάλλοντα χώρο της Μονάδας, των 6 ατόμων η καθεμία.

 • Τρείς(3) προσομοιωμένες κατοικίες μέσα στις εγκαταστάσεις της Μονάδας, των 4 ατόμων η καθεμία.

 • Δύο ασυλικού τύπου ( θάλαμοι) δομές, των 12 άτομα η καθεμία. Στόχος οι περιθαλπόμενοι των δομών αυτών να μεταφερθούν σε προστατευμένες κατοικίες, σύμφωνα με το Σχέδιο ανάπτυξης της Μονάδας.

Προϋποθέσεις εισαγωγής στο Κέντρο:

Στο Κέντρο εισάγονται παιδιά, ηλικίας 2 ετών έως 18 ετών με νοητική υστέρηση η νοητική υστέρηση και άλλες αναπηρίες . Η εισαγωγή παιδιού στο Κέντρο προϋποθέτει την εξής διαδικασία :

Εξέταση και αξιολόγηση του παιδιού από την Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου, η οποία συνέρχεται κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα και ώρα 9.30 π.μ. Εφόσον η αρμόδια Επιτροπή γνωματεύσει ότι η πάθηση του εμπίπτει στις προϋποθέσεις για εισαγωγή στη Μονάδα, θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Κέντρου τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση γονέα

 2. Γνωμοδότηση της Υγειονομικής Επιτροπής του Κ.Α.Α.Π.Α.Θ.

 3. Ιατρικό ιστορικό, συμπληρωμένο από ιατρό(χορηγείται σχετικό έντυπο)

 4. Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης του παιδιού η απόδειξη οικονομικής αδυναμίας

 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

 6. Κοινωνικό ιστορικό

 7. Υπεύθυνη Δήλωση για τυχόν λήψη σύνταξης η επιδόματος η άλλου εισοδήματος εν ονόματι του προς εισαγωγή παιδιού(χορηγείται σχετικό έντυπο)

Αφού συγκεντρωθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, σχηματίζεται φάκελος ο οποίος εξετάζεται από την Επιτροπή κατάταξης προκειμένου να καταταχθεί σε σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με καθορισμένα Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Η Εισαγωγή γίνεται με απόφαση του ΔΣ, εφόσον προκύψει κενή θέση.