ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΤο Κέντρο υλοποιεί Ευρωπαϊκά προγράμματα από το 1985.

Από το 1993 συμμετέχει συστηματικά σε όλες τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος , με αποτέλεσμα να υλοποιήσει ,σε συνεργασία με άλλους εθνικούς και διακρατικούς εταίρους, τα εξής προγράμματα:

  • 11 Προγράμματα κατάρτισης για άτομα με αναπηρίες, στα πλαίσια των πρωτοβουλιών HORIZON I και HORIZON II και του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

  • 21 Προγράμματα κατάρτισης επαγγελματιών του χώρου της Πρόνοιας(εργαζομένων και ανέργων).

  • 1 Πρόγραμμα COMENIUS, που αφορούσε στην ευαισθητοποίηση μαθητών σε θέματα ατόμων με αναπηρία.

  • 1 Πρόγραμμα HANDYNET που αφορούσε στην δημιουργία δικτύου πληροφοριών ανάμεσα σε άτομα με αναπηρία.

  • 4 έργα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006, ΠΡΟΝΟΙΑ, Μέτρο 3.2 «Σταδιακή επανένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνικοοικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση», για την ένταξη συνολικά 56 περιθαλπομένων σε 10 κατοικίες του Κέντρου(8 προστατευμένες κατοικίες και 2 κατοικίες στην κοινότητα).